Stiri Si Informatii

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu scoate 4041 locuri pentru clasa pregătitoare

0 888

Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2018 inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii şi ale metodologiei. Părinţii/tutorii/împuterniciţii legali ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie- 31 decembrie 2018 inclusiv pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Toţi copiii ai căror părinţi solicită înscrierea în clasa pregătitoare la şcoala de circumscripţie sunt înmatriculaţi la unitatea de învăţământ solicitată.

Pe locurile libere se înscriu şi, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripţii şcolare, inclusiv din alte localităţi, în conformitate cu solicitările părinţilor şi cu prevederile metodologiei.
În situaţia în care într-o unitate de învăţământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinţii al căror domiciliu se află în afara circumscripţiei şcolare este mai mare decât numărul de locuri libere, se aplică criterii de departajare generale şi specifice.
Criteriile generale de departajare care se aplică sunt următoarele:
a) existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situaţiei copilului orfan de ambii părinţi;
c) existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte;
d) existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.
Criteriile specifice de departajare sunt elaborate de fiecare unitate de învăţământ şi se aplică după aplicarea criteriilor generale menţionate. Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învăţământ indică documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere.
Cererea-tip de înscriere în clasa pregătitoare se poate completa online sau la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
Completarea cererii-tip de înscriere se face în perioada prevăzută de calendarul înscrierii, prin introducerea în aplicaţia informatică a datelor furnizate de părinte.
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea, în prezenţa părintelui şi a cel puţin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învăţământ, zilnic, în intervalul orar 8,00-18,00 (luni-vineri).
Validarea cererii-tip de înscriere constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele depuse de către părinte, tipărirea, verificarea şi semnarea de către părinte a fişei tipărite.
Părintele depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învăţământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o fotocopie a actului de identitate propriu şi o fotocopie a certificatului de naştere al copilului. Copiile sunt certificate conform cu originalul de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale.
În cazul în care cererea-tip de înscriere este completată pentru un copil care împlineşte vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018 inclusiv, alături de documentele menţionate, părintele depune şi o copie a documentului prin care CJRAE comunică rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului.
În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe lângă documentele menţionate, părinţii depun şi documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare.
În cazul în care solicită înscrierea la altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, părintele menţionează, prin bifarea acestei opţiuni în cererea-tip de înscriere, dacă este de acord cu înscrierea copilului la şcoala de circumscripţie, în situaţia în care acesta nu este admis la şcoala solicitată, din lipsă de locuri libere.
În momentul prezentării la unitatea de învăţământ pentru completarea cererii-tip de înscriere, părinţii sunt informaţi că aplicaţia informatică nu permite înscrierea copilului la mai multe unităţi de învăţământ.
În cazul în care aplicaţia informatică semnalează că pentru copilul respectiv a mai fost depusă o cerere de înscriere la altă unitate de învăţământ, înscrisă în baza de date, întrucât a fost validată, dosarul de înscriere nu este acceptat şi rămâne valabilă opţiunea deja asumată pentru altă unitate de învăţământ.
După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:
a) prima etapă, în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi, folosind aplicaţia informatică şi pe baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;
b) a doua etapă, în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive.
Lista candidaţilor înmatriculaţi după prima etapă se afişează la fiecare unitate de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar, conform calendarului înscrierii.
Părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ în prima etapă de înscriere sau care nu au participat la aceasta etapă completează o nouă cerere-tip de înscriere în cea de-a doua etapă, pentru locurile disponibile.
Cererile-tip de înscriere pot fi completate doar pentru unităţile de învăţământ la care există locuri disponibile. Unităţile de învăţământ care nu mai au locuri disponibile nu pot primi cereri-tip de înscriere în învăţământul primar în etapa a doua, iar opţiunile online pentru aceste unităţi de învăţământ sunt respinse de aplicaţia informatică.
În cererea-tip de înscriere pentru etapa a doua, părinţii completează, în ordinea descrescătoare a preferinţelor, maximum trei opţiuni pentru unităţi de învăţământ la care mai există locuri disponibile.
În situaţia în care mai există copii care nu au fost încă înscrişi la nicio unitate de învăţământ, inspectoratul şcolar centralizează şi soluţionează cererile părinţilor acestor copii.
Comisia judeţeană asigură cuprinderea în clasa pregătitoare a copiilor care nu au fost încă înscrişi la nicio unitate de învăţământ, în conformitate cu prevederile metodologiei, în funcţie de opţiunile părinţilor, de numărul de locuri disponibile şi de criteriile de departajare anunţate conform metodologiei.
Comisiile judeţene/comisia municipiului Bucureşti, precum şi comisiile de înscriere din unităţile de învăţământ pot solicita autorităţilor în drept verificarea respectării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns